* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

טופס תביעת החזר כספי

כדי להגיש תביעה במסגרת המבצע Reliability Guarantee, נא המשך באופן הבא:

שלב 1

של. Visit emea.dynabook.com/asp-locator כדי לחפש את המספר הרלוונטי לארץ שלך ולאחר מכן בצע את ההוראות של נציג מרכז התמיכה.

שלב 2

המסמכים הרלוונטיים (ראה להלן) ושלח אותו. למידע נוסף ומפורט יותר, עיין ב'תנאים והגבלות' בכתובת on il.dynabook.com/he/reliability.

מסמכים נדרשים:
לפני מילוי הטופס, דאג להכין את המסמכים הבאים להעלאה:

  • אישור רישום המוצר
  • הוכחת קנייה
  • הוכחת תיקון

פרטים אישיים

פרטי המחשב הנייד שתוקן

בהתאם לתנאים ולהגבלות של המבצע Reliability Guarantee, אני מאשר בזאת כי אירע פגם העומד בדרישות התנאים וההגבלות של המבצע וכי המחשב תוקן בתאריך:

נא צרף את הוכחת הקנייה, אישור הרישום והוכחת התיקון (אם קיימת) באמצעות כלי ההעלאה שלהלן, כדי לאמת את תביעתך.

(pdf, doc, png, jpeg , jpg formats)

יתר על כן, הדרישות הבאים התמלאו:

1. המוצר נרשם בתוך 30 יום ממועד הקנייה. אישור הרישום הועלה ויוגש יחד עם טופס מקוון זה.
2.המבצע Reliability Guarantee עדיין בתוקף.
3.הוכחת הקנייה הועלתה ותוגש יחד עם טופס מקוון זה.
4.הוכחת התיקון (אם קיימת) הועלתה ותוגש יחד עם טופס זה.
5.אני הבעלים החוקיים של המחשב הנייד המתואר לעיל.

פרטי בנק

נא להעביר את מחיר הקנייה כפי שמופיע בהוכחת הקנייה, לחשבון הבנק הבא: