* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

מידע חשוב לגבי Eco Charge Mode

כדי להפחית את האפשרות של אירוע שריפה שמקורו בסוללת המחשב, יש להפעיל את eco Charge Mode.

מצב Eco Charge Mode יגביל את הטעינה של סוללת המחשב ל-80% לכל היותר, ללא קשר למשך זמן החיבור של מתאם החשמל.

לחץ על הלחצן "Don’t enable eco charge mode" (אל תאפשר מצב טעינה חסכוני) אם לא נוח לך להשתמש בו ברגע זה. שים לב, חובה להפעיל את Eco Charge Mode. המערכת תציג לך תזכורת בעת אתחול המחשב או בהתחברות הבאה.

לאחר לחיצה על "enable the eco Charge Mode", הפעלת מצב הטעינה החסכוני תושבת עד שרמת הטעינה של הסוללה תרד מתחת 75%.

לפרטים נוספים, עיין בדף התמיכה של Dynabook.